به وب سایت رسمی پردیس سلاله خوش آمدید

در میــان هیاهــوی شــهری بــزرگ، خانــه‌ای بنــا کردیــم و آن را مأمــن آرامش ساكنانش يافتيم. درِ محبتــی کــه از ایــن چاردیــوارى دوستداشتنى بـه روی قلبمـان بـاز شـده بـود را بـه روی کودکانـی کــه شــکوفه‌ها و جوانه‌هــای جانمــان بودنــد، گشــودیم. ســلاله اصالتــی اســت کــه نســل بــه نســل، ســینه بــه ســینه و پشــت بــه پشــت منتفــل می‌شــود. سلاله همان هویتــی اســت کــه نیــاکان مـا را بــه کودکانمــان پیونــد می‌دهــد. از گذشــته تــا آینــده؛ در تکاپــوی تغییــر و توســعه…

و مـا در ایـن خانـه امـن کـه نامـش را پردیـس سـاله گذاشـتیم، کنـار تمام شما و كودكانمان دوران اولیـه کودکـی را زندگـی کردیـم.

به خانه خودتان خوش آمدید

خدمات ویژه‌ی ما

هر سنی و هر نوع کلاس برای شما

اکنــون در ایــن مرحلــه، کودکــان بــزرگ شــده و قــد کشــیده اند. او کودکــی ِ اولیــه اش را پشــت سر می‌گــذارد و در ایـن مـدت تجربـه هـا اندوخته اسـت. اینجـا مـا می‌خواهیـم بـاز هـم كنارشان قدم برداریـم تـا او را در ایـن مسـیر رشـدی جدیـد تسـهیلگری کنیـم تـا بتوانـد راه خـود را پیـدا کـرده و در جهـت رشـد خـود از آنجـا کـه هسـت قدمـی فراتـر نهـد.

لحظاتی با پردیس سلاله