پیش به سوی سال تحصیلی ...

در میــان هیاهــوی شــهری بــزرگ، خانــه‌ای بنــا کردیــم و آن را مأمــن آرامش ساكنانش يافتيم. درِ محبتــی کــه از ایــن چاردیــوارى دوستداشتنى بـه روی قلبمـان بـاز شـده بـود را بـه روی کودکانـی کــه شــکوفه‌ها و جوانه‌هــای جانمــان بودنــد، گشــودیم. ســلاله اصالتــی اســت کــه نســل بــه نســل، ســینه بــه ســینه و پشــت بــه پشــت منتفــل می‌شــود. سلاله همان هویتــی اســت کــه نیــاکان مـا را بــه کودکانمــان پیونــد می‌دهــد. از گذشــته تــا آینــده؛ در تکاپــوی تغییــر و توســعه… و مـا در ایـن خانـه امـن کـه نامـش را پردیـس سـلاله گذاشـتیم، کنـار تمام شما و كودكانمان دوران اولیـه کودکـی را زندگـی کردیـم. به خانه خودتان خوش آمدید

آموزش مربی

مقالات

آماده کردن بچه ها برای پیش دبستانی

آمادگی برای پیش دبستانی

کلیک کنید

رشد عزت نفس در کورک

رشد عزت نفس کودک

کلیک کنید

عادت ناخن جویدن در کودک

ناخن جویدن کودک

کلیک کنید

بازی با پدر

بازی با پدر

کلیک کنید

کارگاه‌ها و خدمات

لحظاتی با پردیس سلاله

نکته ی روز