سلاله یعنی …

در میــان هیاهــوی شــهری بــزرگ، خانــه‌ای بنــا کردیــم و آن را مأمــن آرامش ساکنانش یافتیم. درِ محبتــی کــه از ایــن چاردیــوارى دوستداشتنى بـه روی قلبمـان بـاز شـده بـود را بـه روی کودکانـی کــه شــکوفه‌ها و جوانه‌هــای جانمــان بودنــد، گشــودیم. ســلاله اصالتــی اســت کــه نســل بــه نســل، ســینه بــه ســینه و پشــت بــه پشــت منتفــل می‌شــود.
سلاله همان هویتــی اســت کــه نیــاکان مـا را بــه کودکانمــان پیونــد می‌دهــد. از گذشــته تــا آینــده؛ در تکاپــوی تغییــر و توســعه… و مـا در ایـن خانـه امـن کـه نامـش را پردیـس سـلاله گذاشـتیم، کنـار تمام شما و کودکانمان دوران اولیـه کودکـی را زندگـی کردیـم. به خانه خودتان خوش آمدید…

ما در پردیس سلاله در بخش مادر و کودک مهد کودک پیش دبستانی یک پیش دبستانی دو پذیرای شما هستیم.

مادر و کودک پردیس سلاله

تحریک‌های محیطی خاص در سه سال نخست زندگی، از اهمیت زیادی برخوردار است.در پردیس سلاله با بازی‌های هدفمند و محیط محرک در چهار حیطه اصلی رشدی(حیطه ذهنی شناختی، جسمی حرکتی، عاطفی اجتماعی و زبانی کلامی) می‌کوشیم تا حواس پنجگانه و بهره‌گیری از حواس را تقویت کنیم.

مهدکودک

با ورود به سن سه سالگی، کودک با بحران اضطراب جدایی روبه‌رو می‌شود و همچنین نیاز به روابط اجتماعی را حس می‌کند و اولین روابط دوستانه خود را آغاز می‌کند. در این دوره به نیازهای پیچیده‌تر کودک مانند؛ کنترل موثر هیجانات، خودانگاره امن و مهارت‌های اجتماعی کودک می‌پردازیم.

پیش دبستانی 1 پردیس سلاله

در این مقطع، فضایی فراهم می‌کنیم که کودک به واسطه حضور در محیط اجتماعی میانه و بودن کنار همسالان بتوانند ضمن به دست آوردن مهارت‌ها و توانایی‌های لازم، به شناخت بهتر و بیشتر از خود، اطرافیان و جهان برسد. درک "من می‌توانم" در این سن نقش پررنگ‌تری دارد.

پیش دبستانی 2 پردیس سلاله

پیش‌دبستانی دو، مقطع تحصیلی پیش از ورود کودکان به اول دبستان است. درمیان تکاپو و کنجکاوی‌های طبیعی و انواع یادگیری‌های مدرسه‌ای، هماهنگی ایجاد می‌کنیم و به یادگیری‌های پژوهشی و اکتشافی و مهارت‌های تحصیلی مانند خواندن و نوشتن، حساب و کاوش می‌پردازیم.

خبر جدیدی در راه است !

 • ۰۰

  روز

 • ۰۰

  ساعت

 • ۰۰

  دقیقه

 • ۰۰

  ثانیه

شروع کلاس های تابستانی
شروع کلاس های تابستانی

نکته امروز

اینجاست !

به جای

“آفرین درست انجام دادی”

چه بگوییم؟

به جای
“آفرین درست انجام دادی”
چه بگوییم؟

آموزش مربی

کارگاه‌ها و خدمات والدین

آموزش مربی

کارگاه‌ها و خدمات والدین