اولین تجربه های کودک...

آموزش مربی

شیوه های فرزندپروری

چهار نوع “شیوه‌ی فرزندپروری” مشخص شده‌اند که به نظر می‌رسد با پیامد‌های رشد متفاوت برای کودکان ارتباط دارند. ️این شیوه‌ها از نظر میزان “صمیمیت … ادامه مطلب

اضطراب جدایی در کودکان

تکتم نوری اختلال جدایی کودک و راهکارهایی برای جدایی سالم اضطراب جدایی یک نوعی ترس شدید برای جداشدن است. اضطراب جدایی مرحله‌ای طبیعی از … ادامه مطلب

کارگاه‌ها و خدمات

در میــان هیاهــوی شــهری بــزرگ، خانــه‌ای بنــا کردیــم و آن را مأمــن آرامش ساكنانش يافتيم. درِ محبتــی کــه از ایــن چاردیــوارى دوستداشتنى بـه روی قلبمـان بـاز شـده بـود را بـه روی کودکانـی کــه شــکوفه‌ها و جوانه‌هــای جانمــان بودنــد، گشــودیم. ســلاله اصالتــی اســت کــه نســل بــه نســل، ســینه بــه ســینه و پشــت بــه پشــت منتفــل می‌شــود.
سلاله همان هویتــی اســت کــه نیــاکان مـا را بــه کودکانمــان پیونــد می‌دهــد. از گذشــته تــا آینــده؛ در تکاپــوی تغییــر و توســعه… و مـا در ایـن خانـه امـن کـه نامـش را پردیـس سـلاله گذاشـتیم، کنـار تمام شما و كودكانمان دوران اولیـه کودکـی را زندگـی کردیـم. به خانه خودتان خوش آمدید…

لحظاتی با پردیس سلاله

داستانک