ارزش‌های اساسی

اصل انتظام: توجه و تلاش برای ایجاد و حفظ نظم فکری و عملی در سازمان

اصل آزادی و انتخاب: توجه به آزادی حداکثری هر انسان ( تا حدی که مانع آزادی دیگری نشده) و احترام به انتخابگر بودن او و تلاش برای ایجاد فرصت های متنوع انتخاب گری

اصل سلامت: توجه و احترام به سلامت جسم و روان انسان

اصل تاب آوری: توجه به اصالت رنج و سختی و سود بردن از آن به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی انسان جهت مقاوم سازی جسمی و روانی او در زمان حال و آینده

اصل توانمندی: توجه به نامحدود بودن توانایی های انسان و تلاش حداکثری برای توانمند ساختن ذینفعان

اصل نشاط: توجه و تلاش در جهت شاد بودن تمامی ذینفعان مجموعه و لذت بردن از حضور در مجموعه و تعامل با آن

اصل جامع نگری: توجه به تمام ابعاد رشدی و اهمیت رشد یکپارچه و همه جانبه ی انسان

اصل خود یادگیرندگی: توجه و تلاش برای آموزش خود یادگیرنده بودن مادام العمر تمامی ذینفعان مجموعه

اصل هدف گذاری: به کارگیری و توجه به تمامی انواع اهداف دانشی، مهارتی، نگرشی و کوششی در تمامی هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها و رویه ها

اصل اعتدال: توجه به میانه روی در تمامی رویه ها و برخوردها و پرهیز از افراط و تفریط در هر یک از ارزش های فوق در زندگی و آموزش

اصل ارزشمندی: توجه به ارزشمند بودن تمام مخلوقات به خصوص انسان و تفاوت های فردی و آهنگ رشدی خاص او