خدمات و برنامه آموزشی پردیس سلاله

پیش دبستانی پردیس سلاله رشد، حرکتش را وامدار نور خورشیدی است که طلوعش از پس کوه های بلند بر سراسر گیتی طنین انداز است. در ایــن مســیر سرنوشت ســاز؛ کودکــی اول بــه نحــو خاصــی تغییــر پذیــر، خــاق و بــا اکتشــاف پیش رفــت. در طــول گــذار از دوران ِ اولیـه کودکـی بـه دوران میانـی کودکـی (پیـش دبسـتانی) قـدم می گذاریـم و بـه طـور طبیعـی رشـد، از گسـترده تر بـه حالـت دقیق تـر و محدودتــر تغییــر می کنــد؛ “شروع مهارت هــای تحصیلــی.”

تبحر یافتن در مهارت های تحصیلی مانند خواندن و نوشتن و حساب و علوم، وسیله ای برای کشف های جدید خواهد بود.

 برآنیـم کـه میـان کشـف و کنجـکاوی طبیعـی و انـواع یادگیری هـای مدرسـه ای، هماهنگی ایجـاد کنیـم و یادگیـری مبتنـی بـر یادگیـری پژوهشـی و اکتشـافی را سرلوحه خـود قراردهیـم.

مسیرمان چگونه است؟

فرزندمان، کودکــی ِ اولیــه اش را پشــت سر می گــذارد و در ایـن مـدت تجربـه هـا اندوخته اسـت. اینجـا مـا می خواهیـم بـاز هـم کنـار ِشما قـدم برداریـم تـا او را در ایـن مسـیر رشـدی جدیـد تسـهیلگری کنیـم تـا بتوانـد راه خـود را پیـدا کـرده و در جهـت رشـد خـود از آنجـا کـه هسـت قدمـی فراتـر نهـد.

برای من بیشتر بگو…

برنامـه یـک سـال تحصیلـی از مهـر آغـاز خواهـد شـد و تـا پایـان اردیبهشـت در دو نیمسـال ادامـه خواهـد داشـت. شمـا پایـان هـر نیمسـال ارزیابـی از کـودک خـود خواهیـد داشـت و در ایـن مسـیر ارتباطمـان مسـتمر خواهـد بـود. برنامه هـای آموزشـی (شـما از دریچـه ی نـگاه کودکانمان، بازی هـا بخوانیـد.) کـه بـرای تجربه هـای جدیـد کودکانمان فراهـم کرده ایـم بنـا بـه شرایط، در یکـی از سـه مـدل اجرایـی: حضـوری، نیمـه حضـوری و یـا مجـازی پیـش خواهـد رفـت.

در این مسیر، کودکمان:

از مفاهیم ریاضی برای حل کردن مساله هایی که با آن درگیر شده است، استفاده خواهد کرد.

به شهر داستان ها و قصه ها سفر می کند تا میزبان حروف شهر الفبای کالس اول شود.

 رنگ ها با سر انگشتانش آشنا می شود و دنیای ذهنی خود را خلق می کند.

روزهای بسیاری را در سرما و گرما به طبیعت گردی خواهد پرداخت. کشف دنیای پیرامون…

بــا مفاهیــم اقتصــادی و خودرهــبری و مدیریــت خــود، در قالــب بازی هــای فــروش و فروشــگاه و… آشـنا خواهـد شـد.

با تقویت همکاری بین تجسم فضایی و عضلات ظریف خود، وسایل بازی چوبی خود را خلق خواهدکرد.

نمایش بازی می کند و هر بار در قالب شخصیتی دیگر، زندگی کردن را تجربه می کند.

 با بدن خود دوست خواهد شد و توانمندی های جسمانی خود را افزایش خواهد داد.

 با شناخت احساسات خود و دیگران، همدلی و همراهی کردن را تمرین می کند.

برای تجربه هایی از جنس رشد آماده ای؟ پس از هرآنجا که ایستاده ای، قدمی فراتر بیا.

در میان هیاهوی شهری بزرگ خانه بنا کردیم و آن را مامن آرامش ساکنانش یافتیم درِ محبتی که از این چهار دیواری دوست داشتنی به روی قلبمان باز شده بود را به روی کودکانی که شکوفه ها و جوانه های جانمان بودند گشودیم از تعداد اندک شروع کردیم و حال به دنیا دنیا خنده هایشان رسیده‌ایم.

نخستین و مهمترین هدف ما؛

 فراهم ساختن فرصت خود بودن برای کودکان این سرزمین! خودی مستقل، شاد و سازنده…

برای گام برداشتن در هر کار و حیطه‌ای لازم است با جزئیات آن آشنا بود و هنگامی که صحبت از یک موجود در حال شکل گیری و خودسازی به نام کودک باشد جدیت آگاهی در هر بعد آن به میان می آید. هر فردی که در این حیطه مشغول به کار باشد لازم است کودک انسان را به طور کامل بشناسد البته که این شناخت همچون دریایی بی پایان است ولی تا جای ممکن لازم است در این مسیر پیش رفت و با آگاهی کافی و لازم در مقابل این موجودات دوست داشتنی و البته هنوز ناشناخته قرار گرفت.

 نقش مربی به عنوان تسهیل گر

 مربی در کلاس، نقش تسهیل‌گر دارد. هر جا که نیاز است هم سن و هم قد کودکان شده و مانند آنان در کنارشان حضور دارد و هر جا نیاز باشد تکیه گاه امن آنان خواهد بود. نه به عنوان بزرگسالی که دستور می دهد بلکه به عنوان یک همراه که هر لحظه در کنار کودکان حضور دارد ولی لحظه هایی، خود را به ظاهر و با نظارت غیر مستقیم عقب می‌کشد تا خود کودک آن لحظه را مدیریت کند. البته که در هر لحظه و هر جا که نیاز باشد مربی؛ بزرگترین منبع آرامش کودک خواهد بود اما می‌خواهیم با این حضور همیشگی مربی، طعم استقلال و من مستقل را به عزیزانمان بچشانیم.

وارد دنیای کودک شدن، هنر می‌طلبد و مهارت، دانش می خواهد و عشق، حفظ حریم شخصی واجب است و راه دوستی را یافتن…

 برای هر لحظه ی حضور تک تک کودکان (چه حضوری و چه در دنیای مجازی)، دارای برنامه ریزی تخصصی هستیم. چگونه راه ارتباطی با یک کودک را آغاز کنیم؟ آیا به ما اجازه وارد شدن به دنیایش را می دهد؟ اصلاً نگاهمان می‌کند؟ با نگاهش چه فکری در سرش موج می زند؟ همین الان چه حسی دارد؟ و…

مسئول و پاسخگوی این سوالات بی پایان ما هستیم. مایی که بزرگ ترین و با ارزش ترین دارایی افراد این جامعه به دستانمان سپرده شده است! از جمله عباراتی که برایمان حکم بی سخن دارد، حال خوب کودک است.

 آسمان به زمین برسد هم در این عبارت، تغییری ایجاد نمی کند. راهِ ساختن هدفمند ثانیه‌های فرزندانمان را یافته‌ایم!

اميد داريم كه همراه و همگام شما والدين آگاه در اين مسير سربلند خواهيم بود.