خدمات ما

بـر اسـاس نیـاز کـودک در ایـن گـروه سـنی، طرح درس‌هـای مختلـف قـرار داده ایـم؛ همـان شـاهراه ورود بـه دنیای کـودک… همچنین هرکدام از این طرح درس‌ها، پوشش دهنده اصلی یک حیطه و دربرگیرنده برخی دیگر از حیطه های رشدی کودکان است که به شرح زیر می‌باشد:

  • حیطه كلامي
  • حیطه اجتماعی
  • حیطه ذهنی شناختی
  • حیطه جسمی حرکتی
  • حیطه عواطف و هیجانات
  • حیطه محیط زیست
  • حیطه زیبایی شناسی
  • حیطه اخلاق و معنویت
  • حیطه هویت ملی وجهانی

اميد داريم كه همراه و همگام شما والدين آگاه در اين مسير سربلند خواهيم بود.