دانش افزایی مخصوص والدین

برای آشنایی با ویژگی های رشدی و تحولی کودکان ۳ تا ۶ سال در پردیس سلاله برگزار می شود؛

تحولات کودکی- میانه
آشنایی با تحولات کودکی میانه - پردیس سلاله
تحولات کودکی
آشنایی با تحول بنیادین در دوره کودکی اول - پردیس سلاله
تحولات کودکی میانه
جلسه دانش افزایی برای والدین - پردیس سلاله