کتاب مرزهایی برای کودکان

مرزهایی برای کودکان

در این کتاب خواهیم دید که چه زمانی لازم است به کودکان نه بگوییم و چه زمانی بله!
تربیت افرادی خویشتن دار، مسئولیت پذیر و انتخاب گر مستلزم این است که والدین، مربیان و همه کسانی که با کودک سر و کار دارند خودشان توانایی بله گفتن و نه گفتن را داشته باشند.
این کتاب با مثال های کاربردی یک راهنمای مناسب است که نشان می دهد کجا، کی و چگونه به فرزندان خود بله یا نه بگوییم.