نذر مهربانی

برای پختن یک آش خوشمزه هر کدام از کودکان سهم و نقشی فردی به عهده گرفت تا در کنار هم فرصت تجربه مسئولیت فردی، تعامل، همدلی و همکاری برای مهربانی به هم نوعان را داشته باشیم.

نذر مهربانی
تعامل در پخت نذری
نذری پختن