ارزش‌های اساسی

اصل توامندی

توجه به نامحدود بودن توانایی های انسان و تلاش حداکثری برای توانمند ساختن ذینفعان

اصل تاب آوری

توجه به اصالت رنج و سختی و سود بردن از آن به عنوان یکی از عوامل مهم در رشد و تعالی انسان جهت مقاوم سازی جسمی و روانی او در زمان حال و آینده

اصل سلامت

توجه و احترام به سلامت جسم و روان انسان

اصل آزادی و انتخاب

توجه به آزادی حداکثری هر انسان ( تا حدی که مانع آزادی دیگری نشده) و احترام به انتخابگر بودن او و تلاش برای ایجاد فرصت های متنوع انتخاب گری

اصل انتظام

توجه و تلاش برای ایجاد و حفظ نظم فکری و عملی در سازمان

اصل ارزشمندی

توجه به ارزشمند بودن تمام مخلوقات به خصوص انسان و تفاوت های فردی و آهنگ رشدی خاص او

اصل اعتدال

توجه به میانه روی در تمامی رویه ها و برخوردها و پرهیز از افراط و تفریط در هر یک از ارزش های فوق در زندگی و آموزش

اصل هدف‌گذاری

به کارگیری و توجه به تمامی انواع اهداف دانشی، مهارتی، نگرشی و کوششی در تمامی هدف گذاری ها، برنامه ریزی ها و رویه ها

اصل خود یادگیرندگی

توجه و تلاش برای آموزش خود یادگیرنده بودن مادام العمر تمامی ذینفعان مجموعه

اصل جامع‌نگری

توجه به تمام ابعاد رشدی و اهمیت رشد یکپارچه و همه جانبه ی انسان

اصل نشاط

توجه و تلاش در جهت شاد بودن تمامی ذینفعان مجموعه و لذت بردن از حضور در مجموعه و تعامل با آن