آزمون جامع؛ ارزیابی مربیان پردیس سلاله

مربی در تقش تسهیلگر از مهم‌ترین عناصر در فرایند رشد کودک می‌باشد.
آموزش مربی در سلاله جزو برنامه‌های همیشگی و حائز اهمیت است.
افراد در طول زمان حضورشان، آموزش‌های تخصصی به روز را بصورت عملی و تئوری می‌بینند و برای بازدهی و عملکرد بهتر پس از آموزش نیز آزمونی جامع گرفته می‌شود.
بخش‌های مختلف این آزمون شامل بررسی عملکرد تئوری، زبان بدن، موقعیت سنجی و… است.

آزمون جامع مربیان سلاله
آزمون مربیان
آموزش مربی در سلاله - آزمون
آمون جامع مربی- آموزش مربی پیش دبستانی در سلاله