اولین ها؛ اولین اردو مادر و کودک چند ماه در پردیس سلاله

ممکنه تو خودآگاهشون نه، ولی تو ناخودآگاهشون اولین‌ها ثبت میشه…
لمس طبیعت، نوازش موسیقی، تماشای پاییز، بوی برگ، پیوند محبت، نگاه آسمون، حس تعلق و زمزمه‌ی لبخند تجربه اردوی چندماهه‌های ما و مامان‌ها بود…

اولین اردو مادروکودک
اولین اردو
اولین اردو کودک چند ماهه با مادر در طبیعت
اردو مادر و کودک در سلاله