جشن فارغ التحصیلی، جشن محصول سال ۱۴۰۳

ای نهال آرزو، خوش زی که بار آورده‌ای
غنچه بی باد صبا، گل بی بهار آورده‌ای
باغبانان تو را، امسال سال خرمی است
زین همایون میوه، کز هر شاخسار آورده‌ای
این سال هم گذشت، باغ ما به بار رسیده است و وقت برداشت شده، باغبانان ما نهال‌هایی را برای درخت شدن آماده و تحویل جامعه‌ای بزرگ دادند
اینک بهار آمده، باغ ما از غنچه‌ها پرشده
این غنچه ها آماده اند تا گل بشوند و وقت جشن گرفتن برای این شکوفه‌ها فرارسید
در این جشن سرودی که هر روز صبح با یکدیگر همخوانی کرده بودند را اجرا کردند و نمایشی گروهی را ترتیب دادند. در حین آماده شدن کودکان برای نمایش، وقت گفت و شنود با  والدین بود و نوشتن برگه‌ی امانت‌نامه و بستن عهد و پیمان. در آخر با کیک فارغ‌التحصیلی کام‌مان را شیرین کردیم و لحظاتی برای خداحافظی کردن از یکدیگر گذشت.

عکس دسته جمعی فارغ التحصیلی مهدکودک
فارغ تانحصیلی پیش دبستانی
جشن فارغ تانحصیلی پیش دبستانی
کادو فارغ التحصیلی
کلاه فارغ التحصیلی از پیش دبستانی
فارغ التحصیلی از پیش دبستانی پردیس