باز آمد بوی ماه مهر...

تابستانی گرم و صمیمی را پشت سر گذاشتیم.
کم‌کم پاییز از راه رسید و
سال تحصیلی کودکانمان آغاز شد…
با شور و نشاط به استقبال مهر رفتیم.
تجدید دیدار کرده و با دوستان جدید هم آشنا شدیم.
هر کدام در گروه‌های مختلف ولی یک تیم مشترک در مسیر رشد و بالندگی قرار گرفتیم. مسیری که نه اجبار در آن وجود دارد و نه تشویق!
می‌خواهیم با تمام وجود، حضور داشته باشیم و با شناخت خود و دنیای پیرامون و البته با تسهیلگری مربی‌ها به سمت کودکیِ غنی پیش رویم.

شروع پیش دبستانی
شروع مدرسه
بوی پاییز و مدرسه
بوی ماه مهر