نقشه راه زمستانه

پس از گذراندن نیمی از سال تحصیلی و آغاز جلسات ارائه گزارش عملکرد کودکان به والدین، با توجه به برگزاری جلسات متعدد دانش‌افزایی و فردی با والدین، همچنین متناسب نبودن همکاری خانواده‌ها در زمینه آموزشی با مجموعه و نیاز به رساندن کودکان به سرخط آموزشی و آماده شدن آنها از لحاظ مهارت
های فردی-اجتماعی برای دبستان، تصمیم گرفتیم سومین جلسه‌ی نقشه راه را در زمستان با موضوعات پرسش و پاسخ، هشدارها برای سال تحصیلی، یادآوری نکات مهم نقشه‌ی راه‌ها و توضیحاتی پیرو عملیات جدید مجموعه برای آماده‌سازی کودکان از جمله مسئولیت‌پذیری، مراقبت فردی، نظم و گسترده کردن جامعه کودکان با ایجاد تغییراتی در کلاس‌ها، برگزار کنیم. با توجه به حضور کم والدین در طول سال تحصیلی در جلسات و نقشه راه‌ها و دانش افزایی های گذشته، با تک تک والدین تماس گرفتیم و اعلام کردیم حضور تک تک والدین الزامی است. در نهایت با یک بازی گروهی دومینو والدین را در فضای کودکان قرار دادیم تا آنان را واکنش‌های متفاوت خود در مواقع شکست و ناامیدی همچنین تجربه کار گروهی و کمک به یکدیگر، مفاهیم برنده و بازنده و حل مساله قرار دهیم.

جلسه با والدین - نقشه راه
نقشه راه - زمستان 1402
جلسه والدین کودکان پیش دبستانی
حضور مادران سلاله ای در جلسه
جلسه نیمه سال