همایش الگوی پیش‌برنده‌ی تربیت سازنده با نگاهی بر تربیت اصیل

در این همایش راجع به موضوعات ذیل گفتگو کردیم:
هدف ما این نیست که شما والدین آموزش تحلیلی ببینید ، یا در عمل یک متخصص، یک مشاور یا یک روانکاو شوید ؛

ما می خواهیم موجب شویم تا این آگاهی ها را در حوزه های خلاقانه دیگری برای فرزندپروری بکار ببرید.

در حقیقت از اینکه هر کسی با این آموزش ها ،حوزه تعاملی و والدگری را به نحوی اصیل و خلاقانه گسترده تر کند، کار مهمی انجام شده و موفقیت آمیز است…

در غیر اینصورت نقش والد بودن بعلت یک شغل ایفای نقش خواهد کرد و باید مانند امار و حسابداری و نجاری فقط چک لیستی را پر کرده و منتظر نتایج آنی باشیم.

 
همایش تربیت سازنده برای والدین
تربیت اصیل
همایش تربیت سازنده