پیشاهنگی در طبیعت

کودکانمان روزهای چهارشنبه در فصل تابستان در گروهی به این نام، همراه هم به دل طبیعت می‌روند. با چالش‌های آن مواجه شوند و ادامه دهند…
یکی از اهداف آن، ایجاد اعتماد به نفس است.
پیشاهنگی؛ رسم زندگی و آموزش تجربه‌ها و سراپا شور و عشق است.
پیشاهنگ از هیچ، همه می‌سازد و فردی توانمند می‌شود.
پیشاهنگ در همه جا یار و یاور دیگران است و در عین محافظت از خودش، مراقب دیگر افراد می‌باشد.
در این برنامه می‌خواهیم عزیزانمان یاد بگیرند چگونه در شرایط کمی سخت و با امکانات معمولی توانمند باشند، به حل چالش‌ها بپردازند و در کنار شاد بودن، بیاموزند و تجربه کنند.

امیدواریم که این دوره، تجربه‌ای متفاوت از جنس بودن، ساختن و توانستن در لحظه باشد و فضای کمک رسانی را در بُعد توانمندی فراهم آورد.

پیشاهنگی و طبیعت گردی در تابستان
طبیعت گردی در تابستان
پیشاهنگی تابستان