چشم انداز

اول: تثبیت شدن به اولین انتخاب خانواده ها برای آموزش و پرورش فرزندانشان تا سال 1405 در میان مراکز تخصصی کودک در مناطق 1-4 از پیش از تولد تا 7 سالگی

دوم: تبدیل شدن به یک الگوی نمونه و موفق آموزشی – تربیتی به سایر مهدها و مراکز آموزشی

سوم: تثبیت شدن به اولین انتخاب افراد برای آموزش دیدن و تبدیل شدن به یک نیروی متخصص در زمینه کودک تا سال 1405 در مناطق 1-4 از پیش از تولد تا 7 سال