کارگاه پدر و کودک

در این روز همراه پدران سلاله‌ای گروه زیر سه سال شدیم.
تعاملات والد فرزندی را تقویت کردیم. فعالیت‌ها در چهار حیطه رشدی جسمی حرکتی- ذهنی شناختی- عاطفی اجتماعی و زبانی کلامی گنجانده شد.
بازی‌های متنوعی را پیش بردیم تا پیوندها و ارتباطات پدر و کودک تحکیم شود.
اهداف فعالیت‌ها بازگو شد و‌به سوالات تربیتی پدران نیز پاسخ داده شد.

کارگاه پدر و کودک در سلاله
کارگاه پدر و کودک
پدر و کودک
تعامل پدر و کودک در کارگاه